بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

چون مارکر

 

نقطه یاب دستی که بر اساس آن نقاط طب سوزنی به آسانی در بدن هر شخص  یافت می شود.