بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

کتاب طب سوزنی ۱،۲،۳

نوشته: دکتر تن

ترجمه دکتر قدیمی

شامل: ۱۳۱ صفحه

این کتاب را میتوان به عنوان یک مرجع بالینی به کار برد. دکتر تن در این کتاب سیستم های پنجگانه را به صورت خلاصه بازگو میکند و درمان مشکلات شایع بالینی را ذکر کرده است.

35 تومان سفارش دهید