بازرگانی اردیبهشت | اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

اولین وارد کننده تجهیزات طب سوزنی و بنیانگذار انجمن طب سوزنی ایران

Spleen and Stomach

شامل ۱۷۵ صفحه

This book presents the spleen and stomach from the texts of the Huangdi Neijing. It includ an examination of the virtal role that play in transformation and transportaion